Skip to the main content

Pimpinan

Dekan Fakultas

Dr. dr. Ilhamjaya Patellongi, M.Kes

Nama : dr. Bedah Madjid, Sp.MK

Jabatan : Wakil Dekan I

Nama : dr. Rahmawati Thamrin, Sp.And

Jabatan : Wakil Dekan II

Nama : dr. Ayu Ameliyah Hasbullah, Sp. THT-KL. M. Kes

Jabatan : Wakil Dekan III

Nama : dr. Ruth Norika Amin, Sp. PA., M.Kes

Jabatan : Ketua Program Studi (KPS)

Nama : dr. Emil Kardani Murdiyanto

Jabatan : Student Assessment Unit (SAU)

Nama : dr. Nooryasni Muchlis

Jabatan : Medical Education Unit (MEU)

Nama : Riniyanti, S.Sos.,M.Si

Jabatan : Kepala Tata Usaha (KTU)

Nama : Dr. dr. Agnes Kwenang, Sp. Biok

Jabatan : Ka.Dept Biokimia