dr. Emil Kardani Murdiyanto, M.Biomed.
dr. Nooryasni Muchlis, M.Biomed.
dr. Irma Rahayu, M.Biomed.
dr. Siti Hardiyanti Nawir, S.Ked. M.Biomed
dr. Ayu Amaliyah Hasbullah, Sp.THT-KL., M.Kes.
dr. Ika Asdah Murnita, Sp.OG., M.Kes.
dr. Anisyah Hariadi, M.Kes.
dr. Andi Amirah Shaleha, MARS., M.Kes.
dr. Andi Anissa Rahmadani, Sp.PD.
dr. Suriana Dwi Sartika, Sp.PD
Dr. dr. Rizha Anshari Nasution, Sp.BS., FINPS
dr. Adriandy Saleh, S.PB.
dr. Witono Gunawan, Sp.OG.
dr. Muhammad Asprianto, Sp.PA.
dr. Veronika Suwono, M.Kes., Sp.Kj.
dr. Nur Rahmansyah, Sp.OT.
dr. Anis Bamatraf, Sp.B
dr. Supardin, Sp.N.
drg. Sukaeni Ibrahim, Ph.D.
dr. Sriwati Palaguna, Sp.A., M.Kes.
dr. Ika Sutrisnawati, Sp.GK.
dr. Hanan Khasyrawi Abrar, M.H.
dr. Henry Tanzil, M.Kes., Sp.OT.
dr. Anastasia Vanny Launardo, Sp.M., M.Kes.
dr. Andi Machmud Rompegading, M.Kes.
dr. Tedy Amirudin, M.Kes., M.M.
dr. Nanang Zulkarnain
Dr. dr. H. Bachtiar Baso, M.Kes.
dr. Hj. Darmawaty Rauf, Sp.PK (K).
dr. Marwan Ahmad Ganoko. Sp.PK.
dr. Ian Astarina Mas’ud
dr. Indira Pratiwi
dr. Amalia Ramdhaniyah
dr. Sandy Kartika Purnomo
dr. Rahmawati Thamrin, Sp. And.
dr. Desi Dwirossalia Ningsih Suparman, M.Biomed
dr. M. Rio Andita
dr. Fatmawati Annisa Syamsuddin, M.Biomed.
dr. Nurliana, M.Biomed.
dr. Ismi Hardiyanti Arifin
dr. Nur Hikmah Fajriani
dr. Alwi Andi Mappiasse, Sp.KK., Ph.D.
dr. Alfrida, Sp. THT.
dr. Muhammad Irzal Wahab, Sp.BP-RE.
dr. Arwi Amiruddin, Sp.B.
dr. Harakati Wangi, Sp.PD., M.Kes.
dr. Bob Wahyudin, Sp.PA.
dr. Mohammad Reza Zainal Abidin, Sp.THT-KL.
dr. Bayu Pratama Putra, Sp.OG.
dr. Meiliaty Ariesta Angky, Sp.M.
dr. Mutmainnah Ahmad, Sp.KK

dewi Wahyuni, S.E., M.Si

muh. Yasman, S.Kom

Gilang Saputra Ramadhan, a.md

sri Wahyuni Pratiwi, S.E

Anugrah Nurfajriani, S.H

Suardi Mustafa, S.Kep

Sri ayati, S.T

riska amalia, A.Md. A.K

Andi Bungawaru, AMAK.,S.E.,M.Kes

Aslam alim, s.kom