Skip to the main content

Daftar Dosen

dr. Ruth Norika Amin, Sp. PA., M.Kes

dr. Ayu Ameliyah Hasbullah, Sp. THT-KL. M. Kes

dr. Chelvi Wijaya, Sp. PK

dr. Ika Azdah M, Sp.OG, M.Kes

dr. Rahmawati Thamrin, Sp.And

dr. Andi Amirah Shaleha, MARS

dr. Desi Dwirosalia NS

dr. Indira Pratiwi

dr. Irma Rahayu

dr. Sandy Kartika Purnomo

dr. Dina Fadhilah Monika

dr. Amalia Ramdhaniyah

dr. Siti Hardiyanti Nawir

dr. Riska Anton

dr. A. Machmud Rompegading, M.Kes

dr. M. Rio Andita

dr. Fatmawati Annisa Syamsuddin

dr. Ian Astarina Mas’ud

dr. Muthmainnah

dr. Nurliana

dr. Nur Hikmah Fajriani

dr. Syamsuddin

dr. Suriana

dr. Ismi Hardiyanti Arifin

dr. Baedah Madjid, Sp.MK

dr. Anisyah Hariadi, M.Kes

Dr. dr. Agnes Kwenang, Sp.Biok

dr. Darmawati Rauf, Sp.PK(K)

dr. Efendy Rasiyanto, M.Kes

dr. Ibrahim Supu, PFK

dr. Emil Kardani Murdiyanto, M.Biomed

dr. Nooryasni Muchlis, M. Biomed